میلیون یورو به جمع روسونری ها پیوست

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

به گزارش “ورزش سه”، بونوچی با ۴۰ میلیون یورو به جمع روسونری ها پیوست و به یکی از خریدهای متعدد میلان در این تابستان تبدیل شد. در حالی که بونوچی و آلگری اختلافات آشکارایی داشتند، عده کمی فکر می‌کردند بونوچی میلان را ترک کند. با این حال مونتلا مدعی شد که عامل اصلی انتقال بونوچی به میلان او بوده استبه گزارش “ورزش سه”، بونوچی با ۴۰ میلیون یورو به جمع روسونری ها پیوست و به یکی از خریدهای متعدد میلان در این تابستان تبدیل شد. در حالی که بونوچی و آلگری اختلافات آشکارایی داشتند، عده کمی فکر می‌کردند بونوچی میلان را ترک کند. با این حال مونتلا مدعی شد که عامل اصلی انتقال بونوچی به میلان او بوده است.به گزارش “ورزش سه”، بونوچی با ۴۰ میلیون یورو به جمع روسونری ها پیوست و به یکی از خریدهای متعدد میلان در این تابستان تبدیل شد. در حالی که بونوچی و آلگری اختلافات آشکارایی داشتند، عده کمی فکر می‌کردند بونوچی میلان را ترک کند. با این حال مونتلا مدعی شد که عامل اصلی انتقال بونوچی به میلان او بوده است.