دلیل انتخاب شماره ۴۷ توسط بادامکی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

انتخاب این شماره به دلیل حمایت از بیماران سندروم داون است؛ سندروم یعنی مجموعه علائم بدنی و ذهنی عارضه‌ای خاص و دان نام پزشک انگلیسی “جان لانگدان داون” است که در حدود ۲۰۰ سال قبل، این مجموعه علائم را کشف نمود. علت این پدیده نوعی بی نظمی در ترتیب کروموزومی است که در مراحل جنینی و هنانتخاب این شماره به دلیل حمایت از بیماران سندروم داون است؛ سندروم یعنی مجموعه علائم بدنی و ذهنی عارضه‌ای خاص و دان نام پزشک انگلیسی “جان لانگدان داون” است که در حدود ۲۰۰ سال قبل، این مجموعه علائم را کشف نمود. علت این پدیده نوعی بی نظمی در ترتیب کروموزومی است که در مراحل جنینی و هنگام تقسیم سلولی رخ می دهد. کسانی که سندروم داون دارند در سلولهای بدن خود به جای ۴۶ کروموزوم ۴۷ کروموزوم دارند.

انتخاب این شماره به دلیل حمایت از بیماران سندروم داون است؛ سندروم یعنی مجموعه علائم بدنی و ذهنی عارضه‌ای خاص و دان نام پزشک انگلیسی “جان لانگدان داون” است که در حدود ۲۰۰ سال قبل، این مجموعه علائم را کشف نمود. علت این پدیده نوعی بی نظمی در ترتیب کروموزومی است که در مراحل جنینی و هنگام تقسیم سلولی رخ می دهد. کسانی که سندروم داون دارند در سلولهای بدن خود به جای ۴۶ کروموزوم ۴۷ کروموزوم دارند.